Knowledge Management

‘แนวทางและรูปแบบการสอนภาษาญี่ปุ่นสืบเนื่องจากการอบรม JAPAN FOUNDATION’

ภาพบรรยากาศการจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ “แนวทางและรูปแบบการสอนภาษาญี่ปุ่นสืบเนื่องจากการอบรม JAPAN FOUNDATION” สรุปความพึงพอใจการเข้าร่วมการเข้าร่วมโครงการ ...
Read More

โครงการจัดการความรู้ ‘สอนเด็ก Generation Z สู่ศตวรรษที่ 21 อย่างไร’

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “สอนเด็กGeneration Zสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างไร เมื่อวันจันทร์ที่ 13ตุลาคม 2557เวลา 09:00-11:00น. ณ ห้อง A 415อาคาร A ชั้น 4สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะกรรมการการจัดการความรู้สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ...
Read More

เอกสารเผยแพร่ประกอบการบรรยายโครงการจัดการความรู้

เอกสารเผยแพร่ประกอบการบรรยายโครงการจัดการความรู้  LINK : เอกสารเผยแพร่ประกอบการบรรยายโครงการจัดการความรู้ ...
Read More

ภาพโครงการสัมมนายุทธศาสตร์สำนัก

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ประจำปี 2557 ณ ห้อง Princess 2 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์สำนักวิชาพื้นฐานและภาษาทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้าร่วมโครงการ ...
Read More