อาจารย์ปิยาภรณ์ จันทร์สวย
Ms.Piyaporn Chansuay
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (BJ)

อ.ปิยาภรณ์ จันทร์สวย
Ms.Piyaporn Chansuay


การศึกษา
Education

  • ศศ.ม.ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research


ติดต่อ
Contact

E-mail: piyaporn_c@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2807

Post Author: admin