อาจารย์ภัทรารีย์ อมาตยกุล
Ms.Patrare Amatayakul
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (JPN)

อาจารย์ภัทรารีย์  อมาตยกุล
Ms.Patraree Amatayakul


การศึกษา
Education

  • Master of Regional Management, Aomori Chou gakuen University, Japan
  • Bachelor of Social Science in Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan (President’s Award)

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

  • タイ企業の社会的責任(CSR)に関する研究

 


ติดต่อ
Contact

E-mail:Patraree@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814 

Post Author: admin

Leave a Reply