อาจารย์นันทิพร บุญเสี่ยง
Ms.Nuntiporn Boonsieng
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (BJ)

อาจารย์นันทิพร บุญเสี่ยง
Ms.Nuntiporn Boonsieng


การศึกษา
Education

  • Master of Arts (Japanese), Thammasat University
  • Bachelor of Arts (Japanese), Thammasat University

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research


ติดต่อ
Contact

E-mail: nuntiporn@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2828

Post Author: admin

Leave a Reply