อาจารย์นันทิพร จันทร์เจริญ
Ms.Nuntiporn Junjareon
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (BJ)

อ.นันทิพร จันทร์เจริญ
Ms.Nuntiporn Junjareon


การศึกษา
Education

  • ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research


ติดต่อ
Contact

E-mail: nuntiporn@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2817

 

Post Author: admin