อาจารย์จรีลักษณ์ ตันทิพย์
Ms.Chareeluk Tantip
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (JPN)

อ.จรีลักษณ์  ตันทิพย์
Ms.Chareeluk Tantip


การศึกษา
Education

  • บธ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  • อ.บ. ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประกาศนียบัตร
Certificates

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

  • Effects of Using Communicative Approach to Enhance Japanese Structure Learning of Beginners (2017)
  • การลดเวลาการติดตั้งแม่พิมพ์ : กรณีศึกษาโรงงานฉีดพลาสติก

 


 

ติดต่อ
Contact

E-mail:Chareeluk@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2817

Post Author: admin