อาจารย์จรีลักษณ์ ตันทิพย์
Ms.Chareeluk Tantip
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (JPN)

อาจารย์จรีลักษณ์  ตันทิพย์
Ms.Chareeluk Tantip


การศึกษา
Education

  • Master of Business Administration (Industrial Management), Thai-Nichi Institute of Technology
  • Bachelor of Arts (Japanese), Silpakorn University

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

  • Effects of Using Communicative Approach to Enhance Japanese Structure Learning of Beginners (2017)
  • การลดเวลาการติดตั้งแม่พิมพ์ : กรณีศึกษาโรงงานฉีดพลาสติก

 

ติดต่อ
Contact

E-mail:Chareeluk@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2823 

Post Author: admin

Leave a Reply