ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
Assistant Professor Dr. Wanwimon Roungtheera
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (BJ)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
Assistant Professor Dr. Wanwimon Roungtheera


การศึกษา
Education

 • Doctor of Philosophy (Japanese Language and Culture), Osaka University of Foreign Studies, Japan
 • Master of Arts (Japanese Studies), Osaka University of Foreign Studies, Japan
 • Bachelor of Arts (Japanese), Naresuan University

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

 • ルンティーラ・ワンウィモン(2004) 「タイ人日本語学習者の「提案に対する断り」表現における語用論的転移―タイ語と日本語の発話 パターンの比較から―」『日本語教育』121号, pp.46-55.
 • Wanwimon Roungtheera. (2007). Pragmatic Transfer in Thai and Japanese Refusals. Tawan newsletter.39, pp.8
 • ルンティーラ・ワンウィモン(2008) 「泰日工業大学における日本語教育―高度職業人育成の観点から―」『日本語・日本文化タイ日国際シンポジウム―研究者・高度職業人育成における日本語教育の役割―』1(1), pp.29-38
 • Wanwimon Roungtheera. (2010). Problems in Learning Japanese of the Business Administration(Japanese) Program Students, Faculty of Business Administration, Thai-Nichi Institute of Technology. Proceedings in International Conference of Business and Industrial Research (ICBIR) 2010, Bangkok, Thailand. 17-18 March 2010, pp. 233-235.
 • วรรณวิมล รุ่งธีระ. (๒๕๕๖). การวิเคราะห์ผลการสอบประเมินระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา, ๗ (๑)
 • Wanwimon Roungtheera. (2013). Problems in Learning Japanese of the Business Administration(Japanese) Program Students, Faculty of Business Administration, Thai-Nichi Institute of Technology. Journal of Thai-Nichi Institute of Technology : Business Administration and Languages. 1(2): 6-8
 • タイ語を母語とする日本語学習者と日本語母語話者の断り表現に関する研究-語用論的特徴をふまえた日本語の教育方法の確立を目指して-

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

 • Awards/Grants/Fellowships/Scholarships
 • The Outstanding Academic Activities Advisor Award of the year 2013 from Thai-Nichi Institute of Technology

 


ติดต่อ
Contact

E-mail: wanwimon@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2801 

Post Author: admin

Leave a Reply