งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา2558

นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 


 

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา
สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีการกำหนดนโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีในการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน

 

 

โครงการและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2558

 

 

  • โครงการสรงน้ำพระ สืบสานประเพณีสงกรานต์ 7-12 เมษายน 2559

 

 

  • งานพิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ 11 พฤษภาคม 2559

 

 

 

  • โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฟังพระธรรมเทศนา 11 พฤษภาคม 2559

 

 

  • กิจกรรมอนุรักษ์ผ้าไทย 11-18 พฤษภาคม 2559

 

 

 

  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับโรงเรียนมัธยมในจังหวัด Aomori ประเทศญี่ปุ่น 19 พฤษภาคม 2559

 

 

Post Author: admin