อาจารย์ชลิดดา ปัญญาวรคุณชัย
Ms.Chalidda Panyavorakunchai
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (BJ)

อาจารย์ชลิดดา ปัญญาวรคุณชัย

Ms.Chalidda Panyavorakunchai


การศึกษา
Education

  • Master of Arts (Japanese Linguistics), Kanda University of International Studies), 2017
  • Bachelor of Arts (Japanese) เกียรตินิยมอันดับ 2, Silpakorn University, 2011

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research


ติดต่อ
Contact

E-mail: Chalidda@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2802

Post Author: Admin S