CGEL และ Japan Foundation ปี 2565

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ ผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา

พร้อมด้วย อ.พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกภาษาญี่ปุ่น (BJ)

และ อ.Hitomi Yamaguchi อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (JPN)

จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 🎎🎏🎐👍

ได้เข้าพบคุณ Masayuki Kuriyama ผู้อำนวยการบริหาร

และคุณ Yuki Matsui ผู้อำนวยการฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดย ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ

และ อ.พรอนงค์ นิยมค้าโฮริคาวา ได้มอบของที่ระลึก TNI

ให้แก่คุณ Masayuki และคุณ Yuki ในโอกาสนี้ 💐💐💐

Post Author: Admin S