อาจารย์ฉัตรพงศ์ เศรษฐสมภพ
Mr.Chatpong Setsompop
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (JPN)

อาจารย์ฉัตรพงศ์ เศรษฐสมภพ
Mr.Chatpong Setsompop


การศึกษา
Education

  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2016
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2011

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

 


ติดต่อ
Contact

E-mail: chatpong@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814 หรือ 081-567-9889

Post Author: Admin S