HUM-105 อารยธรรมตะวันตก

HUM-105 อารยธรรมตะวันตก

3หน่วยกิต (Western Civilization)

ศึกษาประวัติความเป็นมา แนวคิด ความเชื่อ ศิลปวิทยาการ ความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมถอย และผลกระทบของอารยธรรมของประเทศทางตะวันตกที่มีต่อภูมิภาคอื่นๆ ในโลก

Post Author: admin

Leave a Reply