HUM-102 จริยศาสตร์

HUM-102 จริยศาสตร์ 3 หน่วยกิต (Ethics)

HUM-102 จริยศาสตร์

3หน่วยกิต (Ethics)

ศึกษาทฤษฎีทางจริยศาสตร์ที่สำคัญ แนวความคิด หลักเกณฑ์และการตัดสินทางจริยธรรมของนักปรัชญาสำนักต่าง ๆ จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตนักศึกษา การทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม รวมทั้งศึกษาปัญหาจริยศาสตร์ที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการแก้ปัญหาจริยธรรมที่พบในสังคมปัจจุบัน

Post Author: admin

Leave a Reply