กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปและวัฒนธรรมกับโรงเรียนมัธยมในจังหวัด Aomori ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2561