กิจกรรมจัดสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2561