อาจารย์รติ เหมือนเตย
Ms.Rati Mhuentoei
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

 

อาจารย์รติ เหมือนเตย

Ms.Rati Mhuentoei


การศึกษา
Education

  • Master of Language and Communication, NIDA
  • Bachelor of International Business Management, Assumption University (ABAC)

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

  • Speaking-related language anxiety among adult language learners

 


ติดต่อ

E-mail: rati@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814 

Post Author: Admin-S.