โครงการ School Tour ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โครงการ School Tour ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนและประสบการณ์การสอนวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับครูประจำศูนย์เด็กเล็กในชุมชนแหลมทองพัฒนาและชุมชนใกล้เคียง เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมี อ.ชลธิชา นางาม เป็นวิทยากรและสาธิตวิธีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และมีครูประจำศูนย์เด็กเล็กในชุมชนแหลมทองพัฒนาและชุมชนใกล้เคียง จำนวน 15 คน หลังจากนั้น ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาที่พบในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้ครูประจำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคการสอนใหม่ๆ และทราบแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น วิธีการดึงดูดความสนใจจากนักเรียนที่เป็นเด็กเล็ก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ เช่น การร้องเพลง การใช้ภาพหรือหนังสือภาพ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเองได้ต่อไปในอนาคต

 

 

 

Post Author: nuntiporn