โครงการ School Tour ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โครงการ School Tour ครั้งที่ 1 ได้พาอาจารย์ในสำนักวิชาและตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ ไปจัดกิจกรรมโดยใช้ความรู้ภาษาญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและมารยาทการทำงานกับคนญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 จำนวน 37 คน ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.20 – 11.00 น. ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดที่เคยเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่นมาเรียบเรียงและถ่ายทอดให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับรู้

คณาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยากรและกิจกรรม นอกจากนี้ นักเรียนยังได้รับความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น และได้เรียนรู้เรื่องมารยาทการทำงานกับคนญี่ปุ่นมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

Post Author: nuntiporn