โครงการ Lift up with CGEL

สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(CGEL ) จัดโครงการ Lift up with CGEL ขึ้นโดยได้จัดทำสติกเกอร์ให้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ติดยังหน้าลิฟท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงและมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ สามารถสังเกตุและจดจำคำศัพท์หรือสำนวน นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เริ่มดำเนินการติดตั้งมาตั้งแต่เดือนธันวาคมค่ะ

Post Author: Supennapar Bunphoem