คุณจาริณี โหยหวล
Ms.Jarinee Hoyhoul
เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักวิชา

คุณจาริณี โหยหวล
Ms.Jarinee Hoyhoul


การศึกษา
Education

  • Bachelor of Arts (Japanese), Suan Sunandha Rajabhat University, 2012

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

  • A Study of Attitude and Behaviour in TNI Students’ Learning of Humanities and Social Sciences Course (2018)
  • A Study of English and Japanese Writing Techniques of Undergraduate Students in Higher Education (2017)

ติดต่อ
Contact

E-mail: Jarinee@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814 

Post Author: Admin S

Leave a Reply