ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุสรณ์ อรรถศิริ
Assistant Professor Anusorn Athasiri

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุสรณ์ อรรถศิริ

Assistant Professor Anusorn Athasiri


การศึกษา
Education

 • Dip.in Counseling
 • กศ.ม. (การแนะแนว) , วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
 • กศ.บ. (การมัธยมศึกษา) , วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา

 

หนังสือและผลงานตีพิมพ์
Publications

 • ชูชีพ อ่อนโคกสูง และ อนุสรณ์ อรรถศิริ (2549)
  ความสัมพันธ์ระหว่าง พลังความสามารถแห่งตน เป้าหมายและความเป็นไปได้ที่จะกระทำกับ แรงจูงใจในการเรียน คณะศึกษาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ชูชีพ อ่อนโคกสูง และ อนุสรณ์ อรรถศิริ (2551)
  ความคาดหวังและสมรรถภาพของครู ของนิสิตรุ่นแรกที่เรียนหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต (ก.ศ.บ.) 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนคริทร์วิโรฒ

บทความทางวิชาการ
Journal/Proceedings Articles

 • 2551 การให้คำปรึกษา : ตอนรู้เขารู้เรา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน

ติดต่อ
Contact

E-mail: anusorn@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 705

Post Author: Natcha Ladasompisai