คุณนฤมล แสงเงิน
Ms.Narumon Sanghern
เลขานุการสำนักวิชา

คุณนฤมล แสงเงิน
Ms.Narumon Sanghern


การศึกษา
Education

  • Bachelor of Business Administration (Business Computer), Huachiew Chalermprakiet University, 2008

 


ติดต่อ
Contact

E-mail: narumon@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2804 

Post Author: Admin S

Leave a Reply