คุณนฤมล แสงเงิน
Ms.Narumon Sang
เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักฯ

คุณนฤมล แสงเงิน
Ms.Narumon Sanghern


การศึกษา
Education

  • บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 


ติดต่อ
Contact

E-mail: narumon@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2804

Post Author: Supennapar Bunphoem

Leave a Reply