ดร.สุวัฒนา แดงสุภา
Dr.Suwatana Daengsubha
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (BJ)

ดร.สุวัฒนา แดงสุภา

Dr.Suwatana Daengsubha


การศึกษา
Education

  • Doctor of Philosophy (Japanese Studies), Osaka University, Japan
  • M.A. Japanese Studies, Osaka University, Japan
  • อ.บ.ภาษาญี่ปุ่น (เกียรตินิยมอันดับ1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

 


ติดต่อ
Contact

E-mail: Suwatana@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814

Post Author: Supennapar Bunphoem