อาจารย์วศิน หนูสันโดด
Mr.Wasin Noosandot
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น ( JPN)

อาจารย์วศิน หนูสันโดด

Mr.Wasin Noosandot


การศึกษา
Education

  • Master of Regional Design in Art and Ecomics, Saga University, Japan
  • Bachelor of Arts (Japanese), Prince of Songkla University Pattani Campus

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

  • タイの労務管理の研究 The Research of Thai Labour management (2018)

ติดต่อ
Contact

E-mail: Wasin@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2819

Post Author: Admin-S.

Leave a Reply