อาจารย์สุพรรษา พิณศรี
Ms.Supansa Pinsri
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น ( JPN)

อ.สุพรรษา พิณศรี

Ms.Supansa Pinsri


การศึกษา
Education

  • ศศ.ม.ญี่ปุ่นศึกษา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น(เกียรตินิยมอันดับ1), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research


ติดต่อ
Contact

E-mail: Supansa@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814

Post Author: Supennapar Bunphoem