ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัสสร จินดาไทย
Assistant Professor Supatsorn Jindathai
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัสสร จินดาไทย

Assistant Professor Supatsorn Jindathai


การศึกษา
Education

  • Master of Arts, English for Specific Purposes, Kasetsart University
  • Bachelor of Arts, Social Science, Thammasat University

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

  • Effects of the Process Writing Method on University Students

 


ติดต่อ

E-mail: supatsorn@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2850

Post Author: Supennapar Bunphoem