อาจารย์อารยา หงษ์จินดาเกศ
Ms.Araya Hongchindaket
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

อาจารย์อารยา หงษ์จินดาเกศ
Ms.Araya Hongchindaket


การศึกษา
Education

  • Master of International Business, Macquarie University, Sydney, Australia, 2004
  • BBA (Accounting), Prince of Songkla University, 2000

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

  • Guest Speaker for CP Counter Service, Sathorn rd., Bangkok
  • Guest Speaker for JST Company Limited, Kingkaew rd., Bangkok
  • Guest Speaker for SONICA Co., Ltd., Bangpli rd., Samutprakarn
  • Service Exporting Decision: The Study of Thai International Service Firms
  • Firm Drivers of Relationship Trust: The Case of Thai Service Exporters

 


ติดต่อ

E-mail: araya@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2848 

Post Author: Admin S

Leave a Reply