ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมราวดี ทัพพุน
Assistant Professor Amarawadee Tappoon
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมราวดี ทัพพุน
Assistant Professor Amarawadee Tappoon


การศึกษา
Education

  • Master of Arts, Applied Linguistics, Mahidol University, 2008
  • Bachelor of Arts, English, Silpakorn University, 2001

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

 


ติดต่อ
Contact

E-mail: amarawadee@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2849 

Post Author: Admin S

Leave a Reply