ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมราวดี ทัพพุน
Assistant Professor Amarawadee Tappoon
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมราวดี ทัพพุน
Assistant Professor Amarawadee Tappoon


การศึกษา
Education

  • Master of Arts, Applied Linguistics, Mahidol University
  • Bachelor of Arts, English, Silpakorn University

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

  • Motivation and Problems of Thai Staff in Learning English at Thai-Nichi Institute of Technology (2018)
  • Applying Speaking Strategies to Overcome Communication Difficulties in Thai EFL Leaners (2017)
  • Anxiety in Learning English among Thai Undergraduates: Effects on Listening Abilities (2017)

 


ติดต่อ
Contact

E-mail: amarawadee@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2849

Post Author: Supennapar Bunphoem