อาจารย์กีรติ ทองซ้อนกลีบ
Mr.Keerati Thongsonkleeb
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

อาจารย์กีรติ ทองซ้อนกลีบ

Mr.Keerati Thongsonkleeb


การศึกษา
Education

  • Master of Arts, English for Professional Development, NIDA, 2016
  • Bachelore of Arts, English for Development, Prince of Songkla University, 2013

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research


ติดต่อ

E-mail: keerati@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814 

Post Author: Admin S

Leave a Reply