ว่าที่ร้อยเอก ดร.ณัฐพล พัวประเสริฐ
Acting Capt. Dr.Nattapol Pourprasert
อาจารย์ประจำแผนกสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์


ว่าที่ร้อยเอก ดร.ณัฐพล พัวประเสริฐ

Acting Capt. Dr.Nattapol Pourprasert


การศึกษา
Education

 • Doctor of Philosophy (Politics), Ramkhamhaeng University
 • Master of Arts (Public Administration and Law), Ramkhamhaeng University
 • Bachelor of Arts (Japanese), Silpakorn University

ประกาศนียบัตร
Certificate

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 11 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

 • The Study of Customer Satisfaction towards The Services of Elderly Cares Business in Bang Khun Thian District, Bangkok (2018)
 • The Need to Provide Education to the Children of Construction Laborers in the Large-scale Construction in Bang Khae Bangkok (2017)
 • Effects of 5s Activities in Surat Thani Municipal Office, Surat Thani District, Surat Thani Province  (2017)
 • A Study of ASEAN Citizen Readiness of Undergraduate Students in Higher Education (2017)
 • พ.ศ. 2555 เรื่อง “การสร้างกรอบแนวความคิดในการวิจัยทางรัฐศาสตร์”, กระแสอาคเนย์ 9, 99 (มี.ค. 2555) : 18-2
 • พ.ศ. 2557 เรื่อง “การศึกษากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมและจัดทำยุทธศาสตร์ความซื่อตรงสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ” สำนักงานวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า (วิจัยร่วม)
 •  พ.ศ. 2560 เรื่อง “Effects of 5s Activities in Surat Thani Municipal Office, Surat Thani District, Surat Thani Province”
 • -พ.ศ. 2560 เรื่อง “Participation of People in Community on Trash Management: A Case of Khlong Khwang Market, Lak Song Sub-district, Bang Khae District, Bangkok”
 •  พ.ศ. 2560 เรื่อง “A Study of Learning Performance and Happiness in Learning of TNI Students”
 • -พ.ศ. 2559 เรื่อง “Bangkok Residents’ Decisions in Choosing Bali as a Tourism Destination”
 • พ.ศ. 2559 เรื่อง “The Need to Provide Education to the Children of Construction Laborers in the Large-scale Construction in Bang Khae Bangkok”
 • พ.ศ. 2559 เรื่อง “The Study of the Behavior on Regular Bus of Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) A Case Study of Regular Bus Line 7”
 • พ.ศ. 2558 เรื่อง “Development of Students in Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University toward ASEAN Community,” Journal of Advanced Management Science, Vol. 4, No. 4, pp. 351-355, July 2016.
 • พ.ศ. 2557 เรื่อง “Comparative Public Administration: A Case Study of ASEAN Member States” ของ World Academy of Science, Engineering and Technology, ICPD 2014: International Conference on Population and Development on May, 2014 at London, United Kingdom
 • พ.ศ. 2557 เรื่อง “Globalization and Public Policy Analysis: A Case Study of Foreign Policy of ASEAN Member States” ของ World Academy of Science, Engineering and Technology, ICSSS 2014: International Conference on Society Systems Science on August, 2014 at Venice, Italy
 • พ.ศ. 2557 เรื่อง “A Comparison of Budgeting Reforms: A Case Study of Thailand and OECD Member Countries” ของ World Academy of Science, Engineering and Technology, ICSED 2014: International Conference on Social and Economic Development on August, 2014 at Paris, France

 


ติดต่อ
Contact

E-mail: nattapol@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814 

Post Author: admin

Leave a Reply