ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ จิตติสุขพงษ์
Assistant Professor Pisit Jittisukpong
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ จิตติสุขพงษ์
Assistant Professor Pisit Jittisukpong


การศึกษา
Education

  • Master of Arts, Teaching English as a Forerign Language, Srinakarinwirot Unversity, 2004
  • Master of Arts, in Teaching, Kasetsart University, 1997
  • Bachelor of Arts, English, Srinakarinwirot University, 1994

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

 


ติดต่อ
Contact

E-mail: pisith@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814 

Post Author: admin

Leave a Reply