ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ จิตติสุขพงษ์
Assistant Professor Pisit Jittisukpong
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ จิตติสุขพงษ์
Assistant Professor Pisit Jittisukpong


การศึกษา
Education

  • Master of Arts, Teaching English as a Forerign Language, Srinakarinwirot Unversity
  • Master of Arts, in Teaching, Kasetsart University
  • Bachelor of Arts, English, Srinakarinwirot University

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

  • An Error Analysis of Paragraphs Written in English by Freshmen of Higher Education Level (2017)

 


ติดต่อ
Contact

E-mail: pisith@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814

Post Author: admin