หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 4 (60 ชั่วโมง)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 4 (60 ชั่วโมง)


วัตถุประสงค์

เพื่อปูพื้นฐานความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนโดยมีรายละเอียด

ดังนี้

1) เรียนรู้คำศัพท์ ไวยากรณ์ และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ( ระดับกลาง ) ฝึกฝนจนเกิดทักษะในการการสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในระดับที่สูงขึ้นได้

2) ฝึกฟัง พูด และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน จนเกิดทักษะ

ในการสนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับใช้การได้ดี

3) ฝึกฝนทักษะในการเขียนและอ่านตัวอักษรคันจิ

 

ระยะเวลาเรียน          วันที่ 10  พฤษภาคม2557 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2557

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 8.30-12.30 น. (4 ชั่วโมง)

ห้องเรียน                  อาคาร A ห้อง A 414

เงื่อนไขการเรียน        1)ผู้เรียนต้องเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ

2)ผู้เรียนต้องเข้าสอบประเมินผลการเรียน ในวันสุดท้ายของการเรียน

(วันเสาร์ที่ 23  สิงหาคม 2557)

3) ผู้เรียนต้องรับผิดชอบค่าหนังสือเอง

Post Author: admin

Leave a Reply