‘แนวทางและรูปแบบการสอนภาษาญี่ปุ่นสืบเนื่องจากการอบรม JAPAN FOUNDATION’

ภาพบรรยากาศการจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้

“แนวทางและรูปแบบการสอนภาษาญี่ปุ่นสืบเนื่องจากการอบรม JAPAN FOUNDATION”

 

 

สรุปความพึงพอใจการเข้าร่วมการเข้าร่วมโครงการ

แนวทางและรูปแบบการสอนภาษาญี่ปุ่นสืบเนื่องจากการอบรม Japan Foundation

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามเพศและฝ่ายงาน

 

รายการ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

เพศ

ชาย

หญิง

 

4

9

 

30.77

69.23

รวม

                13                100
ฝ่ายงาน

อาจารย์ภาษาญี่ปุ่น JPN

อาจารย์ภาษาญี่ปุ่น BJ

 

8

5

 

61.54

28.46

รวม

                13                100

จากตารางที่ 1 มีผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนรู้ “แนวทางและรูปแบบการสอนภาษาญี่ปุ่นสืบเนื่องจากการอบรม JAPAN FOUNDATION” เป็นเพศชาย 4 คน คิดเป็นร้อย 30.77 เพศหญิง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 โดยแบ่งเป็นอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น JPN8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 และเป็นอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น BJ5 คน คิดเป็นร้อยละ 28.46

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 13 คน ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการที่กำหนดไว้ คือการมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คนขึ้นไป

 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวการดำเนินโครงการ

 

ตารางที่ 2 ระดับการประเมินผลการดำเนินโครงการ

ประเด็นการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

( )

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ความหมาย

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ
     1.1 ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับตรงกับความต้องการ

4.62

0.51

ดีมาก

     1.2 ความรู้ ความเข้าใจตรงตามจุดประสงค์ของโครงการ

4.54

0.52

ดีมาก

     1.3 ความรู้ ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการมีมากกว่าก่อน

เข้าร่วมโครงการ

4.85

0.38

ดีมาก

2. ด้านความพึงพอใจ
     2.1 ความเหมาะสมของสถานที่

4.31

0.75

ดี

     2.2 ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่

4.38

0.65

ดี

     2.3 ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์

4.46

0.66

ดี

     2.4 รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม

4.38

0.65

ดี

     2.5 ความเหมาะสมของวันและระยะเวลาในการจัดโครงการ

4.54

0.52

ดีมาก

     2.6 ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม

4.54

0.52

ดีมาก

3. ด้านการนำความรู้ไปใช้
     3.1 สามารถนำความรู้ไปใช้ในพัฒนาตนเอง/หรือปฏิบัติงาน

4.77

0.44

ดีมาก

     3.2 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น

4.31

0.48

ดี

     3.3 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้

4.69

0.48

ดีมาก

4. ด้านวิทยากร
     4.1 ความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์

4.62

0.51

ดีมาก

     4.2 การถ่ายทอดความรู้ เข้าใจได้ง่าย

4.77

0.44

ดีมาก

     4.3 ความสามารถในการตอบคำถามได้ชัดเจน ตรงประเด็น

4.77

0.44

ดีมาก

ความพึงพอใจในภาพรวม

4.69

0.48

ดีมาก

จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายผลการประเมินเกี่ยวกับความคิดเห็นการดำเนินโครงการได้ ดังนี้

 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการมากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ           ดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดในด้านความรู้ ความเข้าใจ และในการประเมินผลโครงการโดยรวมทั้งหมด ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับตรงกับความต้องการอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 ความรู้ ความเข้าใจตรงตามจุดประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ดังนั้นเมื่อคิดค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจทั้งหมดจึงอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47

 

ด้านความพึงพอใจ

ความเหมาะสมของสถานที่ ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์ และความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการอยู่ในระดับดี โดยความเหมาะสมของสถานที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดในด้านความพึงพอใจและในการประเมินโครงการโดยรวม คือค่าเฉลี่ย4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่และความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 ความเหมาะสมของสื่ออุปกรณ์มีค่าเฉลี่ย 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66

ความเหมาะสมของวันและระยะเวลาในการจัดโครงการและความเหมาะของเอกสารประกอบการอบรมอยู่ในระดับดีมาก โดยทั้งสองประเด็นการประเมินนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 เนื่องจากในด้านความพึงพอใจค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี เมื่อคิดค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจทั้งหมดแล้วจึงอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62

 

ด้านการนำความรู้ไปใช้

ด้านการนำความรู้ไปใช้นั้น ค่าเฉลี่ยการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองหรือในการปฏิบัติงานสูงเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 อยู่ในระดับดีมาก อันดับสองคือการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อยูในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดในด้านการนำความรู้ไปใช้และในการประเมินโครงการโดยรวมคือ การนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 เนื่องจากค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่ในด้านการนำความรู้ไปใช้อยู่ในระดับดีมาก เมื่อคิดค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำความรู้ไปใช้ทั้งหมดแล้วจึงอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47

 

ด้านวิทยากร

ด้านวิทยากรนั้น การถ่ายทอดความรู้เข้าใจง่ายและความสามารถในการตอบคำถามได้ชัดเจน ตรงประเด็นได้ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและได้ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.51 อยู่ในระดับดีมากเช่นกัน เมื่อคิดค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยววิทยากรทั้งหมดแล้วอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46

 

ความพึงพอใจในภาพรวม

ความพึงพอใจในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการที่กำหนดไว้คือ ความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50 ขึ้นไป

 

สรุปผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินการจัดโครงการครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก ได้รับความรู้มากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ และได้ความรู้ความเข้าใจตรงตามความต้องการ เอกสารในการใช้ประกอบการอบรมมีความเหมาะสมดีมาก ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการนี้สามารถนำไปในใช้ในการพัฒนาตนเองหรือการประยุกต์ใช้ได้ดีมาก วิทยากรมีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ดีมาก สามารถถ่ายทอดความรู้ เข้าใจง่าย และตอบคำถามได้ชัดเจนตรงประเด็น สถานที่ สื่อ และอุปกรณ์ต่างๆในการจัดงานมีความเหมาะสมดี วันและระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสมดีมาก ในภาพรวมแล้วผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก

 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากแบบสอบถามที่รวบรวมมาผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดโครงการที่หลากหลาย สามารถสรุปได้ดังนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าได้รับประโยชน์จากการอบรมนี้เป็นอย่างมาก สามารถตอบสนอเรื่องที่สนใจได้ ทำให้เข้าใจแนวทางการสอนภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นและได้เรียนรู้แนวการสอนหลายๆรูปแบบ นอกจากนี้การทำแบบสอบถามซึ่งเป็นกิจจกรมหนึ่งในโครงการยังช่วยทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเป็นอาจารย์ที่สอนโดยใช้แนวทางไหนอยู่  ส่วนข้อเสนอแนะนั้นเป็นการเสนอให้จัดโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการสอนต่างๆที่เฉพาะด้านมากขึ้น เช่น การสอนคันจิ หรือมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในการสอนภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะให้จัดโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ และจัดโครงการให้บ่อยขึ้น

Post Author: admin

Leave a Reply