งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา2557

นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 


การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา
สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีการกำหนดนโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน

 

โครงการและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557

 

  • กิจกรรมจัดสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น วันที่ 25 สิงหาคม 2557

 

 

  • โครงการบรรยายธรรมธรรมะ ไม่ธรรมดา”  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

  • งานพิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ 3 เมษายน 2558

 

  • กิจกรรมอนุรักษ์ผ้าไทย 3 เมษายน 2558

 

Post Author: admin