งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559

นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 


การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา
สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีการกำหนดนโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีในการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน

 

 

โครงการและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559

 

 

  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับโรงเรียนมัธยมในจังหวัด Aomori ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 22พฤษภาคม 2560

 

 

  • โครงการสรงน้ำพระ สืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 3-7 เมษายน 2560

 

 

 

  • กิจกรรมอบรมการไหว้ การกราบ วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560

Post Author: admin