อาจารย์สุเพ็ญนภา บุญเพิ่ม
Ms.Supennapar Bunphoem
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (JPN)

อ.สุเพ็ญนภา บุญเพิ่ม

Ms.Supennapar Bunphoem


การศึกษา
Education

  • บธ.บ. บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (เกียรตินิยมอันดับ 1) , สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

  • A Study of Problems and Obstacles in Using MOOCs of TNI Students (2017)

ติดต่อ
Contact

E-mail: supennapar@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814

Post Author: admin