อาจารย์วลี รุ่งรัตนธวัชชัย
Ms.Walee Rungratthawatchai
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (JPN)

อ.วลี รุ่งรัตนธวัชชัย

Ms.Walee Rungratthawatchai


การศึกษา
Education

  • ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

  • A Study of Problems and Obstacles in Learning Japanese Language of Undergraduate Students in Private University (2017)

ติดต่อ
Contact

E-mail: walee@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814

Post Author: admin