อาจารย์ดวงกมล ศีลเภสัชกุล
Ms.Duangkamol Seenphesatchakul
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (JPN)

อ.ดวงกมล ศีลเภสัชกุล

Ms.Duangkamol Seenphesatchakul


การศึกษา
Education

  • ศศ.ม.(ญี่ปุ่นศึกษา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research


ติดต่อ
Contact

E-mail: duangkamol@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2815

Post Author: admin