อาจารย์ภัสพร ธาราสุข
Ms.Pasporn Tarasuk
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (JPN)

อาจารย์ภัสพร ธาราสุข
Ms.Pasporn Tarasuk


การศึกษา
Education

  • Bachelor of Arts (Japanese) เกียรตินิยมอันดับ 2, Silpakorn University

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research


ติดต่อ
Contact

E-mail: pasporn@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2826 

Post Author: admin

Leave a Reply