อาจารย์ภัสพร ธาราสุข
Ms.Pasporn Tarasuk
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (JPN)

อ.ภัสพร ธาราสุข
Ms.Pasporn Tarasuk


การศึกษา
Education

  • อ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research


ติดต่อ
Contact

E-mail: pasporn@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814

Post Author: admin