อาจารย์วรินทร์ สุมนพันธุ์
Ms.Varin Sumonpun
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (JPN)

อาจารย์วรินทร์ สุมนพันธุ์
Ms.Varin Sumonpun


การศึกษา
Education

  • ศศ.ม. ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อ.บ. ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

  • การส่งเสริมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติและแผ่นดินไหวและสึนามิ 11 มีนาคม 2011

 


ติดต่อ
Contact

E-mail: varin@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2802

Post Author: admin

Leave a Reply