อาจารย์พรรัตน์ เย็นใจ
Ms.Pornrat Yenjai
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (JPN)

อ.พรรัตน์ เย็นใจ
Ms.Pornrat Yenjai


การศึกษา
Education

  • ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น (เกียรตินิยมอันดับ2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research


ติดต่อ
Contact

E-mail: pornrat@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814

Post Author: admin