อาจารย์พรรัตน์ เย็นใจ
Ms.Pornrat Yenjai
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (JPN)

อาจารย์พรรัตน์ เย็นใจ
Ms.Pornrat Yenjai


การศึกษา
Education

  • Master of Arts (Japan Studies), Tokyo University of Foreign Studies, Japan
  • Bachelor of Arts (Japanese) เกียรตินิยมอันดับ 2, Thammasat University

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

  • Desired Characteristics of Japanese Instructors Perceived by Thai-Nichi Institute of Technology Students (2015)
  • 初級日本語学習者における語彙マップを利用した語彙学習活動-泰日工業大学のサマーコース日本語非専攻の学習者を対象に (2018)
  • การเรียนรู้คำศัพท์ของผู้เรียนชั้นต้นที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ (2019)

ติดต่อ
Contact

E-mail: pornrat@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814 

Post Author: admin

Leave a Reply