คุณจาริณี โหยหวล
Ms.Jarinee Hoyhoul
เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักฯ

คุณจาริณี โหยหวล Ms.Jarinee Hoyhoul การศึกษา Education ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลงานทางวิชาการ Thesis and Research A Study of Attitude and Behaviour in TNI Students’ Learning of Humanities and Social Sciences Course (2018) A Study of English and Japanese Writing Techniques of Undergraduate Students in Higher Education (2017) ติดต่อ Contact E-mail: Jarinee@tni.ac.th โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814

คุณนฤมล แสงเงิน
Ms.Narumon Sang
เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักฯ

คุณนฤมล แสงเงิน Ms.Narumon Sanghern การศึกษา Education บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   ติดต่อ Contact E-mail: narumon@tni.ac.th โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2804