เตรียมพบกับโครงการอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เร็วๆ นี้

เตรียมพบกับ “โครงการอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น” สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ วันและเวลาเรียน : วันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยหลักสูตรที่จะเปิดสอนมี ดังนี้ หลักสูตรที่ 1 เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น เนื้อหาในหลักสูตรที่ 1 – 5 เป็นเนื้อหาระดับ N5 (เมื่อผู้เรียนเรียนถึงหลักสูตรที่ 5 จะสามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 ได้) เนื้อหาในหลักสูตรที่ 6 – 10 เป็นเนื้อหาระดับ N4 (เมื่อผู้เรียนเรียนถึงหลักสูตรที่ 10 จะสามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ได้) ขณะนี้หลักสูตรอยู่ในช่วงปรับปรุง หากกำหนดเปิดเรียนเมื่อไร จะแจ้งให้ทราบทันที      

โครงการติวสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2561 (ปิดรับสมัครแล้ว)

สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมติวสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ วันและเวลาเรียน : ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (รวม 30 ชั่วโมง) ระยะเวลาเรียน : 1 กันยายน – 1 ธันวาคม 2561 (10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง) คุณสมบัติผู้เรียน ระดับ N2             สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 หรือมีความรู้เทียบเท่า ระดับ N3            สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 หรือมีความรู้เทียบเท่า ระดับ N4             สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 หรือมีความรู้เทียบเท่า ระดับ N5             เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเรียนวิชา […]

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 4 (60 ชั่วโมง)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 4 (60 ชั่วโมง) วัตถุประสงค์ เพื่อปูพื้นฐานความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) เรียนรู้คำศัพท์ ไวยากรณ์ และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ( ระดับกลาง ) ฝึกฝนจนเกิดทักษะในการการสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในระดับที่สูงขึ้นได้ 2) ฝึกฟัง พูด และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน จนเกิดทักษะ ในการสนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับใช้การได้ดี 3) ฝึกฝนทักษะในการเขียนและอ่านตัวอักษรคันจิ   ระยะเวลาเรียน          วันที่ 10  พฤษภาคม2557 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2557 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 8.30-12.30 น. (4 ชั่วโมง) ห้องเรียน                  อาคาร A ห้อง A 414 เงื่อนไขการเรียน        1)ผู้เรียนต้องเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ 2)ผู้เรียนต้องเข้าสอบประเมินผลการเรียน ในวันสุดท้ายของการเรียน (วันเสาร์ที่ 23  สิงหาคม 2557) 3) ผู้เรียนต้องรับผิดชอบค่าหนังสือเอง

สมัครด่วน!!! โครงการติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2560

สมัครด่วน!!! โครงการติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2560     สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมติวสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ระดับที่เปิดอบรม : N2 N3 N4 และ N5 วันและเวลาเรียน : วันเสาร์ 13.00 – 16.00 น. เริ่มเรียน            : 15 กรกฎาคม – 7 ตุลาคม 2560 เนื้อหาการเรียน : 1. เน้นการทำข้อสอบ                     […]