โครงการ School Tour ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โครงการ School Tour ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนและประสบการณ์การสอนวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับครูประจำศูนย์เด็กเล็กในชุมชนแหลมทองพัฒนาและชุมชนใกล้เคียง เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมี อ.ชลธิชา นางาม เป็นวิทยากรและสาธิตวิธีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และมีครูประจำศูนย์เด็กเล็กในชุมชนแหลมทองพัฒนาและชุมชนใกล้เคียง จำนวน 15 คน หลังจากนั้น ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาที่พบในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้ครูประจำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคการสอนใหม่ๆ และทราบแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น วิธีการดึงดูดความสนใจจากนักเรียนที่เป็นเด็กเล็ก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ เช่น การร้องเพลง การใช้ภาพหรือหนังสือภาพ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเองได้ต่อไปในอนาคต      

โครงการ School Tour ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โครงการ School Tour ครั้งที่ 1 ได้พาอาจารย์ในสำนักวิชาและตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ ไปจัดกิจกรรมโดยใช้ความรู้ภาษาญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและมารยาทการทำงานกับคนญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 จำนวน 37 คน ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.20 – 11.00 น. ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดที่เคยเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่นมาเรียบเรียงและถ่ายทอดให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ คณาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยากรและกิจกรรม นอกจากนี้ นักเรียนยังได้รับความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น และได้เรียนรู้เรื่องมารยาทการทำงานกับคนญี่ปุ่นมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

โครงการ School tour ครั้งที่ 2/2558

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า โครงการ School tour           สำนักวิชาพื้นฐานและภาษาจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธินักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจัดโครงการ School Tour ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ปลูกฝังการเคารพกฎกติกาของสังคมตามวิถีแบบญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านภาษาญี่ปุ่น โดยมีคณาจารย์ในสำนักวิชาเป็นวิทยากร นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอีกด้วย          

โครงการ School tour ครั้งที่ 1/2558

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า โครงการ School tour           สำนักวิชาพื้นฐานและภาษาจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธินักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจัดโครงการ School Tour ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ปลูกฝังการเคารพกฎกติกาของสังคมตามวิถีแบบญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านภาษาญี่ปุ่น โดยมีคณาจารย์ในสำนักวิชาเป็นวิทยากร นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปีทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอีกด้วย

โครงการ School tour ครั้งที่ 1/2558

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า โครงการ School tour           สำนักวิชาพื้นฐานและภาษาจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธินักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจัดโครงการ School Tour ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ปลูกฝังการเคารพกฎกติกาของสังคมตามวิถีแบบญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านภาษาญี่ปุ่น โดยมีคณาจารย์ในสำนักวิชาเป็นวิทยากร นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปีทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอีกด้วย

โครงการ School tour ครั้งที่ 2/2558

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า โครงการ School tour สำนักวิชาพื้นฐานและภาษาจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธินักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจัดโครงการ School Tour ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ปลูกฝังการเคารพกฎกติกาของสังคมตามวิถีแบบญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านภาษาญี่ปุ่น โดยมีคณาจารย์ในสำนักวิชาเป็นวิทยากร นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอีกด้วย