อาจารย์รติ เหมือนเตย
Ms.Rati Mhuentoei
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

อาจารย์รติ เหมือนเตย Ms.Rati Mhuentoei การศึกษา Education ศศ.ม.ภาษาและการสื่อสาร, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) บธ.บ.การจัดการระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   ผลงานทางวิชาการ Thesis and Research Speaking-related language anxiety among adult language learners   ติดต่อ E-mail: rati@tni.ac.th โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814

Mr.Justin Robert Hampshire
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

Mr.Justin Robert Hampshire การศึกษา Education Bachelor of Sciences (Humanities), San Diego State University, USA AS Computer Animation, Fullsail Real World Education   ผลงานทางวิชาการ Thesis and Research –   ติดต่อ E-mail: Justin@tni.ac.th โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814

Mr. James Stephen Gareth Alley
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

Mr. James Stephen Gareth Alley การศึกษา Education MBA, Open University LL.B., Law, London University, United Kingdom. TESOL Certificate, Text and Talk   ผลงานทางวิชาการ Thesis and Research –   ติดต่อ E-mail: gareth@tni.ac.th โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814

Mr. Michale James Copeland
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

Mr. Michale James Copeland   การศึกษา Education IMBA, International Business Management, Siam University IBBA, International Business Management, Siam University HND Electronic & Communications Engineering BTEC Diploma of Electronic & Communications Engineering Teaching Certificate in Teaching English as a Foreign Language   ผลงานทางวิชาการ Thesis and Research –   ติดต่อ E-mail: michael@tni.ac.th โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814

อาจารย์กีรติ ทองซ้อนกลีบ
Mr.Keerati Thongsonkleeb
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

อาจารย์กีรติ ทองซ้อนกลีบ Mr.Keerati Thongsonkleeb การศึกษา Education Master of Arts, English for Professional Development, NIDA Bachelore of Arts, English for Development, Prince of Songkla University   ผลงานทางวิชาการ Thesis and Research – ติดต่อ E-mail: keerati@tni.ac.th โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814

อาจารย์นิชธาวัลย์ สุทินวงศ์
Ms.Nichthawan Suthinwong
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

อาจารย์นิชธาวัลย์ สุทินวงศ์ Ms.Nichthawan Suthinwong การศึกษา Education Master of Arts (English Language Teaching), Assumption University Bachelor of Arts France, Silpakorn University ผลงานทางวิชาการ Thesis and Research An Analysis Creative Genre Writing of Thai Adolescent Learners in terms of Their Knowledge of Information Reports Genre (2018)   ติดต่อ E-mail: nichthawan@tni.ac.th โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814

อาจารย์นววัฒน์ สุนันทการกิจ
Mr.Nawawat Sunanthakarnkit
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

อาจารย์นววัฒน์ สุนันทการกิจ Mr.Nawawat Sunanthakarnkit การศึกษา Education Master of Arts English (Contemporary Literature in English), The University of Northampton, UK Bachelor of Arts English, Chiangmai University   ผลงานทางวิชาการ Thesis and Research –   ติดต่อ E-mail: nawawat@tni.ac.th โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814

อาจารย์พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิต
Ms.Pimpan Tangngamjit
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

อาจารย์พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิต Ms.Pimpan Tangngamjit   การศึกษา Education Master of Arts (English Language Teaching), Assumption University บธ.บ. (การตลาด) , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผลงานทางวิชาการ Thesis and Research –   ติดต่อ E-mail: pimpan@tni.ac.th โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814

อาจารย์ชวลิต แทนศิริ
Mr.Chawalit Tansiri
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

อาจารย์ชวลิต แทนศิริ Mr.Chawalit Tansiri การศึกษา Education Master of ICT (Web Engineering), University of Western Sydney, AUSTRALIA B.IS (Information System), Australian Catholic University, Australia   ผลงานทางวิชาการ Thesis and Research A Study of Satisfaction and Motivation in English Language Learning Based on Communicative Approach for Higher Education Students (2017)   ติดต่อ E-mail: Chawalit@tni.ac.th โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814

อาจารย์กสิน จันทร์จรุงภักดิ์
Mr.Kasin Janjaroongpak
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

อาจารย์กสิน จันทร์จรุงภักดิ์ Mr.Kasin Janjaroongpak การศึกษา Education Master of Arts in English, Chulalongkorn University Bachelor of Arts, Chulalongkorn University   ผลงานทางวิชาการ Thesis and Research –   ติดต่อ E-mail: kasin@tni.ac.th โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814