ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุสรณ์ อรรถศิริ
Assistant Professor Anusorn Athasiri

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุสรณ์ อรรถศิริ Assistant Professor Anusorn Athasiri การศึกษา Education Dip.in Counseling กศ.ม. (การแนะแนว) , วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร กศ.บ. (การมัธยมศึกษา) , วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา   หนังสือและผลงานตีพิมพ์ Publications ชูชีพ อ่อนโคกสูง และ อนุสรณ์ อรรถศิริ (2549) ความสัมพันธ์ระหว่าง พลังความสามารถแห่งตน เป้าหมายและความเป็นไปได้ที่จะกระทำกับ แรงจูงใจในการเรียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชูชีพ อ่อนโคกสูง และ อนุสรณ์ อรรถศิริ (2551) ความคาดหวังและสมรรถภาพของครู ของนิสิตรุ่นแรกที่เรียนหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต (ก.ศ.บ.) 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทร์วิโรฒ บทความทางวิชาการ Journal/Proceedings Articles 2551 การให้คำปรึกษา : ตอนรู้เขารู้เรา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ติดต่อ Contact E-mail: anusorn@tni.ac.th โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 705

ว่าที่ร้อยเอก ดร.ณัฐพล พัวประเสริฐ
Acting Capt. Dr.Nattapol Pourprasert
อาจารย์ประจำแผนกสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

ว่าที่ร้อยเอก ดร.ณัฐพล พัวประเสริฐ Acting Capt. Dr.Nattapol Pourprasert การศึกษา Education ปร.ด.(รัฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศศ.ม.(การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง อ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) , มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศนียบัตร Certificate ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 11 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประกาศนียบัตรหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า บทความทางวิชาการ Journal/Proceedings Articles พ.ศ. 2555 เรื่อง “การสร้างกรอบแนวความคิดในการวิจัยทางรัฐศาสตร์”, กระแสอาคเนย์ 9, 99 (มี.ค. 2555) : 18-2 ผลงานทางวิชาการ Theses and Work The Study of Customer Satisfaction towards The Services of […]