งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559

นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีการกำหนดนโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีในการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน     โครงการและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559     กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับโรงเรียนมัธยมในจังหวัด Aomori ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 22พฤษภาคม 2560     โครงการสรงน้ำพระ สืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 3-7 เมษายน 2560       กิจกรรมอบรมการไหว้ การกราบ วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา2558

นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีการกำหนดนโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีในการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน     โครงการและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2558     โครงการสรงน้ำพระ สืบสานประเพณีสงกรานต์ 7-12 เมษายน 2559     งานพิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ 11 พฤษภาคม 2559       โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฟังพระธรรมเทศนา 11 พฤษภาคม 2559     กิจกรรมอนุรักษ์ผ้าไทย 11-18 พฤษภาคม 2559       กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับโรงเรียนมัธยมในจังหวัด Aomori ประเทศญี่ปุ่น 19 พฤษภาคม 2559    

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา2557

นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีการกำหนดนโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน   โครงการและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557   กิจกรรมจัดสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น วันที่ 25 สิงหาคม 2557     โครงการบรรยายธรรม “ธรรมะ ไม่ธรรมดา”  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด     งานพิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ 3 เมษายน 2558   กิจกรรมอนุรักษ์ผ้าไทย 3 เมษายน 2558