ด่วน!! รับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการติวสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2561

สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมติวสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ วันและเวลาเรียน : ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (รวม 30 ชั่วโมง) ระยะเวลาเรียน : 1 กันยายน – 1 ธันวาคม 2561 (10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง) คุณสมบัติผู้เรียน ระดับ N2             สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 หรือมีความรู้เทียบเท่า ระดับ N3            สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 หรือมีความรู้เทียบเท่า ระดับ N4             สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 หรือมีความรู้เทียบเท่า ระดับ N5             เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเรียนวิชา […]

โครงการ School Tour ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โครงการ School Tour ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนและประสบการณ์การสอนวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับครูประจำศูนย์เด็กเล็กในชุมชนแหลมทองพัฒนาและชุมชนใกล้เคียง เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมี อ.ชลธิชา นางาม เป็นวิทยากรและสาธิตวิธีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และมีครูประจำศูนย์เด็กเล็กในชุมชนแหลมทองพัฒนาและชุมชนใกล้เคียง จำนวน 15 คน หลังจากนั้น ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาที่พบในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้ครูประจำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคการสอนใหม่ๆ และทราบแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น วิธีการดึงดูดความสนใจจากนักเรียนที่เป็นเด็กเล็ก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ เช่น การร้องเพลง การใช้ภาพหรือหนังสือภาพ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเองได้ต่อไปในอนาคต      

โครงการ School Tour ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โครงการ School Tour ครั้งที่ 1 ได้พาอาจารย์ในสำนักวิชาและตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ ไปจัดกิจกรรมโดยใช้ความรู้ภาษาญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและมารยาทการทำงานกับคนญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 จำนวน 37 คน ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.20 – 11.00 น. ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดที่เคยเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่นมาเรียบเรียงและถ่ายทอดให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ คณาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยากรและกิจกรรม นอกจากนี้ นักเรียนยังได้รับความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น และได้เรียนรู้เรื่องมารยาทการทำงานกับคนญี่ปุ่นมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

โครงการ School tour ครั้งที่ 2/2558

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า โครงการ School tour           สำนักวิชาพื้นฐานและภาษาจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธินักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจัดโครงการ School Tour ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ปลูกฝังการเคารพกฎกติกาของสังคมตามวิถีแบบญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านภาษาญี่ปุ่น โดยมีคณาจารย์ในสำนักวิชาเป็นวิทยากร นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอีกด้วย          

โครงการ School tour ครั้งที่ 1/2558

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า โครงการ School tour           สำนักวิชาพื้นฐานและภาษาจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธินักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจัดโครงการ School Tour ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ปลูกฝังการเคารพกฎกติกาของสังคมตามวิถีแบบญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านภาษาญี่ปุ่น โดยมีคณาจารย์ในสำนักวิชาเป็นวิทยากร นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปีทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอีกด้วย

โครงการ School tour ครั้งที่ 1/2558

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า โครงการ School tour           สำนักวิชาพื้นฐานและภาษาจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธินักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจัดโครงการ School Tour ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ปลูกฝังการเคารพกฎกติกาของสังคมตามวิถีแบบญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านภาษาญี่ปุ่น โดยมีคณาจารย์ในสำนักวิชาเป็นวิทยากร นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปีทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอีกด้วย

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 4 (60 ชั่วโมง)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 4 (60 ชั่วโมง) วัตถุประสงค์ เพื่อปูพื้นฐานความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) เรียนรู้คำศัพท์ ไวยากรณ์ และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ( ระดับกลาง ) ฝึกฝนจนเกิดทักษะในการการสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในระดับที่สูงขึ้นได้ 2) ฝึกฟัง พูด และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน จนเกิดทักษะ ในการสนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับใช้การได้ดี 3) ฝึกฝนทักษะในการเขียนและอ่านตัวอักษรคันจิ   ระยะเวลาเรียน          วันที่ 10  พฤษภาคม2557 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2557 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 8.30-12.30 น. (4 ชั่วโมง) ห้องเรียน                  อาคาร A ห้อง A 414 เงื่อนไขการเรียน        1)ผู้เรียนต้องเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ 2)ผู้เรียนต้องเข้าสอบประเมินผลการเรียน ในวันสุดท้ายของการเรียน (วันเสาร์ที่ 23  สิงหาคม 2557) 3) ผู้เรียนต้องรับผิดชอบค่าหนังสือเอง

โครงการ School tour ครั้งที่ 2/2558

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า โครงการ School tour สำนักวิชาพื้นฐานและภาษาจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธินักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจัดโครงการ School Tour ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ปลูกฝังการเคารพกฎกติกาของสังคมตามวิถีแบบญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านภาษาญี่ปุ่น โดยมีคณาจารย์ในสำนักวิชาเป็นวิทยากร นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอีกด้วย          

สมัครด่วน!!! โครงการติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2560

สมัครด่วน!!! โครงการติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2560     สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมติวสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ระดับที่เปิดอบรม : N2 N3 N4 และ N5 วันและเวลาเรียน : วันเสาร์ 13.00 – 16.00 น. เริ่มเรียน            : 15 กรกฎาคม – 7 ตุลาคม 2560 เนื้อหาการเรียน : 1. เน้นการทำข้อสอบ                     […]