กลับมาแล้ววว ! กิจกรรม Japanese Day ต้อนรับปีใหม่ปี 2018

しんねんかい!Japanese Day 2018 กลับมาแล้ว งาน Japanese Day ครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้ายของเทอมนี้แล้วนะ! มาเรียนรู้วัฒนธรรมช่วงปีใหม่ของชาวญี่ปุ่นกันดีกว่า ว่าปีใหม่เค้าทำอะไรกันบ้าง พร้อมทำกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย สถานที่เดิมนะจ้า ใต้ตึก บี วันพุธที่ 10 ม.ค. 2018  เวลา 14.30~ นักศึกษาที่สนใจมาลงชื่อที่บอร์ดหน้าลิฟท์ อาคาร A ชั้น 4 ได้เลยจ้า ☆รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้นนะ!!!!!!☆ หรือมาดูที่นั่งหน้างานได้นะจ๊ะ ช้าหมดอดนะ

รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาคการศึกษา 3/2560 ที่ Aomori ประเทศญี่ปุ่น

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาคการศึกษา 3/2560  TNI 2017 Study Visit to Japan ที่จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 30 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2561 (4 สัปดาห์)  ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 96,000 บาท  ราคานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Japan Airline (กระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักรวม 40 kg) ค่าประกันภัยการเดินทาง ค่าที่พัก(ที่พักมี Internet Wi-Fi) และค่าอาหารเช้า-เย็น – เรียนและฝึกภาษาญี่ปุ่นที่ใช้จริงอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 1 เดือน – ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น และ Farm Stay กับเกษตรกรชาวญี่ปุ่น – ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดอาโอโมริ *นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา JPN-492 กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (3 หน่วยกิต) ได้ ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงในราคาที่สูงขึ้นหากมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการน้อยกว่า 10 คน *** รับจำนวนจำกัด 20 […]

โครงการ Lift up with CGEL

สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(CGEL ) จัดโครงการ Lift up with CGEL ขึ้นโดยได้จัดทำสติกเกอร์ให้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ติดยังหน้าลิฟท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงและมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ สามารถสังเกตุและจดจำคำศัพท์หรือสำนวน นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เริ่มดำเนินการติดตั้งมาตั้งแต่เดือนธันวาคมค่ะ

‘แนวทางและรูปแบบการสอนภาษาญี่ปุ่นสืบเนื่องจากการอบรม JAPAN FOUNDATION’

ภาพบรรยากาศการจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ “แนวทางและรูปแบบการสอนภาษาญี่ปุ่นสืบเนื่องจากการอบรม JAPAN FOUNDATION”     สรุปความพึงพอใจการเข้าร่วมการเข้าร่วมโครงการ แนวทางและรูปแบบการสอนภาษาญี่ปุ่นสืบเนื่องจากการอบรม Japan Foundation ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามเพศและฝ่ายงาน   รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ เพศ ชาย หญิง   4 9   30.77 69.23 รวม                 13                100 ฝ่ายงาน อาจารย์ภาษาญี่ปุ่น JPN อาจารย์ภาษาญี่ปุ่น BJ   8 5   61.54 28.46 รวม                 13                100 จากตารางที่ 1 มีผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนรู้ “แนวทางและรูปแบบการสอนภาษาญี่ปุ่นสืบเนื่องจากการอบรม JAPAN FOUNDATION” เป็นเพศชาย 4 คน คิดเป็นร้อย 30.77 เพศหญิง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 โดยแบ่งเป็นอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น JPN8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 และเป็นอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น BJ5 คน คิดเป็นร้อยละ 28.46 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 13 คน ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการที่กำหนดไว้ คือการมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน […]

โครงการจัดการความรู้ ‘สอนเด็ก Generation Z สู่ศตวรรษที่ 21 อย่างไร’

    โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “สอนเด็กGeneration Zสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างไร เมื่อวันจันทร์ที่ 13ตุลาคม 2557เวลา 09:00-11:00น. ณ ห้อง A 415อาคาร A ชั้น 4สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะกรรมการการจัดการความรู้สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “สอนเด็ก Generation Zสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างไร” บรรยายโดย อาจารย์เพชรศรี  ลิมปิบันเทิง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณาจารย์ของสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา เข้าร่วมฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้     จากการจัดโครงการดังกล่าวได้มีการสรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้   สรุปความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้                                                                          เรื่อง“สอนเด็กGeneration Zสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างไร” ************************************** ตามที่สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นได้จัดโครงการ การจัดการความรู้   เรื่อง “สอนเด็กGeneration Zสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างไร”ขึ้นในวันที่ 13ตุลาคม 2557 แล้วนั้น สำนักฯ  ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้มีอาจารย์ให้ความคิดเห็นจำนวน 25คน จากผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 25คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 แบบสอบถามมีการคิดค่าคะแนนดังต่อไปนี้ คะแนนระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 ระดับ โดยมีการใช้มาตราวัดแบบ Rating Scale ดังต่อไปนี้ ระดับที่มีความพึงพอใจมากที่สุด            คะแนนที่ให้      4 คะแนน ระดับที่มีความพึงพอใจมาก                   คะแนนที่ให้      3 คะแนน ระดับที่มีความพึงพอใจน้อย                   คะแนนที่ให้      2 คะแนน ระดับที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด           คะแนนที่ให้      1 คะแนน   การคิดค่าคะแนนแต่ละช่วงชั้นของ Rating Scale ด้วยสูตรดังนี้   สูตร                        =        ค่าสูงสุด – ค่าต่ำสุด อัตรภาคชั้น =        4-1 4 =        0.75   ดังนั้นการคิดค่าคะแนนจะเป็นดังนี้   3.26-4.00       หมายถึง          ระดับที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 2.51-3.25   […]

เอกสารเผยแพร่ประกอบการบรรยายโครงการจัดการความรู้

เอกสารเผยแพร่ประกอบการบรรยายโครงการจัดการความรู้  LINK : เอกสารเผยแพร่ประกอบการบรรยายโครงการจัดการความรู้ วิทยากร – อ.เพชรศรี ลิมปิบันเทิง จัดขึ้นที่สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557

ภาพโครงการสัมมนายุทธศาสตร์สำนัก

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ประจำปี 2557 ณ ห้อง Princess 2 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์สำนักวิชาพื้นฐานและภาษาทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้าร่วมโครงการ

เอกสารเผยแพร่ประกอบการบรรยายโครงการจัดการความรู้

เอกสารเผยแพร่ประกอบการบรรยายโครงการจัดการความรู้ วิทยากร – อ.เพชรศรี ลิมปิบันเทิง จัดขึ้นที่สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557