หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 4 (60 ชั่วโมง)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 4 (60 ชั่วโมง) วัตถุประสงค์ เพื่อปูพื้นฐานความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) เรียนรู้คำศัพท์ ไวยากรณ์ และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ( ระดับกลาง ) ฝึกฝนจนเกิดทักษะในการการสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในระดับที่สูงขึ้นได้ 2) ฝึกฟัง พูด และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน จนเกิดทักษะ ในการสนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับใช้การได้ดี 3) ฝึกฝนทักษะในการเขียนและอ่านตัวอักษรคันจิ   ระยะเวลาเรียน          วันที่ 10  พฤษภาคม2557 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2557 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 8.30-12.30 น. (4 ชั่วโมง) ห้องเรียน                  อาคาร A ห้อง A 414 เงื่อนไขการเรียน        1)ผู้เรียนต้องเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ 2)ผู้เรียนต้องเข้าสอบประเมินผลการเรียน ในวันสุดท้ายของการเรียน (วันเสาร์ที่ 23  สิงหาคม 2557) 3) ผู้เรียนต้องรับผิดชอบค่าหนังสือเอง

โครงการ School tour ครั้งที่ 2/2558

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า โครงการ School tour สำนักวิชาพื้นฐานและภาษาจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธินักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจัดโครงการ School Tour ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ปลูกฝังการเคารพกฎกติกาของสังคมตามวิถีแบบญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านภาษาญี่ปุ่น โดยมีคณาจารย์ในสำนักวิชาเป็นวิทยากร นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอีกด้วย          

‘แนวทางและรูปแบบการสอนภาษาญี่ปุ่นสืบเนื่องจากการอบรม JAPAN FOUNDATION’

ภาพบรรยากาศการจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ “แนวทางและรูปแบบการสอนภาษาญี่ปุ่นสืบเนื่องจากการอบรม JAPAN FOUNDATION”     สรุปความพึงพอใจการเข้าร่วมการเข้าร่วมโครงการ แนวทางและรูปแบบการสอนภาษาญี่ปุ่นสืบเนื่องจากการอบรม Japan Foundation ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามเพศและฝ่ายงาน   รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ เพศ ชาย หญิง   4 9   30.77 69.23 รวม                 13                100 ฝ่ายงาน อาจารย์ภาษาญี่ปุ่น JPN อาจารย์ภาษาญี่ปุ่น BJ   8 5   61.54 28.46 รวม                 13                100 จากตารางที่ 1 มีผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนรู้ “แนวทางและรูปแบบการสอนภาษาญี่ปุ่นสืบเนื่องจากการอบรม JAPAN FOUNDATION” เป็นเพศชาย 4 คน คิดเป็นร้อย 30.77 เพศหญิง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 โดยแบ่งเป็นอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น JPN8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 และเป็นอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น BJ5 คน คิดเป็นร้อยละ 28.46 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 13 คน ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการที่กำหนดไว้ คือการมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน […]