Quality Assuarance

การประกันคุณภาพ

ปรัชญา  (Philosophy)

ปลูกฝัง เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภessay buyาพด้านภาษาเพื่อความเป็นเลิศในสังคม

 

ปณิธาน  (Determination)

มุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและ

ภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีจิตสำนึกอันดีต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์(Objectives)

1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งมีความรู้กว้างขวางในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

2. เพื่อปลูกฝัง เพิ่มพูน และพัฒนาขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง Monozukuri

3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม 123helpme paper writing มีความเข้าใจ และมีจิตสำนึกอันดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

4. เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนำมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นต่อไปได้

5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ และภาษาแก่บุคคลทั่วไป 6. เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น และพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ ได้ต่อไป

พันธกิจ (Mission)

 

1. จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น โดยใช้แนวทาง  Monozukuriเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ และเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

2.ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นในระดับชาติและนานาชาติ

3.ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

4.ทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่น

แผนผังองค์กร